Privacyverklaring

Duurzaam opgeruimd leven, gevestigd aan de Bosroos 8, 3723 TB  Bilthoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Duurzaam opgeruimd leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Duurzaam opgeruimd leven en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt.

Wanneer je je aanmeldt voor individuele coaching registreert Duurzaam opgeruimd leven:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele extra door jou verstrekte gegevens met betrekking tot je vraag

Duurzaam opgeruimd leven verzamelt deze gegevens via een telefonische intake en/of persoonlijk kennismakingsgesprek.

Deze gegevens gebruikt Duurzaam opgeruimd leven:

 • Om contact met je op te nemen.
 • Om individuele coachingstrajecten zo goed mogelijk af te stemmen op jouw hulpvraag. Intakegegevens en aantekeningen van sessies worden digitaal bewaard op een met wachtwoord beveiligde Ipad en/of computer. 
 • Voor het opmaken van facturen en het volgens de eisen van de belastingdienst voeren van de administratie van Duurzaam opgeruimd leven. Hiertoe worden je voor- en achternaam en adres bewaard op een beveiligde computer.
 • Om jou via e-mail op de hoogte te brengen van diensten en ook als daar wijzigingen in plaatsvinden. Ook het verzenden van een nieuwsbrief hoort daarbij.

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van Duurzaam opgeruimd leven registreert Duurzaam opgeruimd leven:

 • Voornaam
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruikt Duurzaam opgeruimd leven om jou de nieuwsbrief toe te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Duurzaam opgeruimd leven neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Duurzaam opgeruimd leven gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • WordPress voor de website
 • Apple Mail voor e-mailverkeer
 • EasyAdmin voor de boekhouding/administratie
 • Mailerlite voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Zoom voor professional organizing op afstand
 • Whatsapp voor berichtenverkeer over praktische zaken (route, afspraken, e.d.)
 • In voorkomende gevallen kunnen, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming, foto’s worden gemaakt en online gepubliceerd van persoonlijke bezittingen

Voor het goed functioneren van de website www.duurzaamopgeruimdleven.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Voor analytische doeleinden plaatst Google analytics cookies die door Duurzaam opgeruimd leven niet te herleiden zijn tot persoonsgegevens. 

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

Duurzaam opgeruimd leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van klanten worden maximaal 7 jaar bewaard
 • Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden binnen 30 dagen na afmelding definitief vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens zal Duurzaam opgeruimd leven uitsluitend delen met derden als jij daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, of als dat volgens de wet verplicht is. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht heeft Duurzaam opgeruimd leven verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Duurzaam opgeruimd leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Duurzaam opgeruimd leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover Duurzaam opgeruimd leven van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar machteld@duurzaamopgeruimdleven.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Duurzaam opgeruimd leven je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Duurzaam opgeruimd leven reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Duurzaam opgeruimd leven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Duurzaam opgeruimd leven persoonsgegevens beveiligt

Duurzaam opgeruimd leven neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via machteld@duurzaamopgeruimdleven.nl.

Bilthoven, 30 mei 2024

Duurzaam opgeruimd leven
Bosroos 8
3723 TB  Bilthoven
06-44470968
machteld@duurzaamopgeruimdleven.nl

Scroll naar boven